Проект "Твоят час"

 През ноември участниците в клуб  "Майсторете, ръчички" при I Б клас, с ръководител Д. Александрова, осъществиха своята първа публична изява. С колаж, изработен от природни материали, взеха участие в Общинския фестивал "Есенен листопад" и получиха награда - I-во място /I-IV клас/, в направление "Есенен колаж". Честито на малките участници!

 Клуб   "Пиша и чета" - 2-б клас - за ученици с обучителни затруднения, подпомага учениците справящи се по-трудно с поставените задачи, за усвояване на учебния материал по БЕЛ. Допълнителна работа по теми близки с темите от задължителната подготовка се осъществява чрез интерактивни методи и екипна работа. 

3D Проектирането е нова крачка в компютърните технологии. То позволява всяка идея не само да се проектира, но и да се визуализира с помощта на 3D принтер. Нашето училище е едно от малкото, което има такава придобивка. Клубът "3D Проектиране", сформиран през тази учебна година по проект "Твоят час" има удоволствието да работи с 3D принтера Ultimaker 2 Extended. В своята програма клубът предвижда редица обществени изяви, на които ще покаже своя продукт.

 

В клуб "Четем и пишем" са включени 10 ученици от 2-а клас. Това са деца, които не владеят добре български език. Целите на клуба са: мотивирано и целенасочено изучаване на  български език, обогатяване речника на учениците, задълбочаване и разширяване езиковите им компетентности. Заедно се стремим да преодолеем затрудненията и да попълним образователния дефицит. За втора година децата с желание се включиха в клуба, а родителите споделят за ползата от тези часове.

  

В клуб "Български език и литература" са включени 10 деца от ІІІ-а и ІІІ-б класове. Целите са чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности, да се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литературата. Очаква се да се преодолеят обучителните затруднения, попълване на образователния дефицит и повишаване на успеха по Български език и литература.

  

Учениците от групата за обучителни затруднения "Математика" - 3 кл. посещават с желание часовете по проект "Твоят час". С труд и постоянство преодоляват затрудненията, които срещат с математическите задачи. Често пъти под формата на състезание между отбори демонстрират усвоените знания и умения.

  

Учениците от Клуб "Танци" с желание и интерес посещават часовете за репетиции. Запознават се с красотата на българският фолклор и традиции. Усещат магията на народните хора и танци.

  

Целта на работата в клуб "Уча и играя" е да организира свободното време на учениците, чрез стимулиране потребностите им от творчески изяви, разгръщайки интересите, мислите и въображението им в областта на музиката, театъра, спорта и народното творчество.

  

Чрез въвеждане на занимателен елемент в усвояването на учебния материал по математика в 4–ти клас в клуб "Математика" се преодоляват образователните дефицити на ученици, които срещат затруднения при подготовката си по този предмет.