Обществени поръчки - Профил на купувача

Процедура:

Открита процедура за избор на заявител по Схема "Училищен плод" и по Схема "Училищно мляко" за период от три учебни години: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Обявление за набиране на предложения - 23.05.2019 г.

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" - 10.06.2019 г.

----------------------------------------

Процедура:


ОП-1-2017/13.06.2017 г. - Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: "Доставка на техническо оборудване по проект "Дигитална класна стая" с три обособени позиции: Първа обособена позиция: "Доставка на преносими компютри и мултифункционално устройство"; Втора обособена позиция: "Доставка на 3D принтер, 3D проектор и 3D камера" и Трета обособена позиция: "Доставка на интерактивни дисплеи за стена и за ученически маси"

/Качено на: 13. 06. 2017 г, 16.53 ч/ 

Документи:

Образци на документи - 13.06.2017 г, 16.51 ч
Проект на договор ОП-3-13.06.2017 г - 13.06.2017 г, 16.51 ч
Проект на договор ОП-2-13.06.2017 г - 13.06.2017 г, 16.51 ч
Проект на договор ОП-1-13.06.2017 г - 13.06.2017 г, 16.52 ч
Методика за определяне на комплексна оценка в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по ЗОП - 13.06.2017 г, 16.52 ч
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка - 13.06.2017 г, 16.52 ч
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - 13.06.2017 г, 16.53 ч
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - 13.06.2017 г, 16.53 ч

Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на офертите

--------------------------------------

Процедура:


ОП-3-2014/21.11.2014 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия" с две обособени позиции:
- Първа обособена позиция: "Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до IV-ти клас на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия"
- Втора обособена позиция: "Приготвяне и доставка на обяд за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия"
/Качено на: 21. 11. 2014 г/

Обявление за обществена поръчка - 21. 11. 2014 г
Указания за участие за реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на общ. поръчка - 21. 11. 2014 г
Решение - 21. 11. 2014 г
Специфични изисквания и указания при изготвянето на офертата - 21. 11. 2014 г
Техн. спецификация за възл. на общ. поръчка - 21. 11. 2014 г
Методика за оценка на офертите - 21. 11. 2014 г
Образец - 1 - 21. 11. 2014 г
Образец - 2 - 21. 11. 2014 г
Образец - 3 - 21. 11. 2014 г
Образец - 4 - 21. 11. 2014 г
Образец - 5 - 21. 11. 2014 г
Образец - 6 - 21. 11. 2014 г
Образец - 7 - 21. 11. 2014 г
Образец - 8 - 21. 11. 2014 г
Образец - 9 - 21. 11. 2014 г
Образец - 10 - 21. 11. 2014 г
Образец - 11 - 21. 11. 2014 г
Образец - 12 - 21. 11. 2014 г
Образец - 13 - 21. 11. 2014 г
Образец - 14 - 21. 11. 2014 г
Образец - 15 - 21. 11. 2014 г
Образец - 16 - 21. 11. 2014 г
Образец - 17 - 21. 11. 2014 г
Образец - 18 - 21. 11. 2014 г

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - 22.12.2014 г.

Протокол 1 от заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка - 22.12.2014 г.

Протокол 2 от заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка - 22.12.2014 г.

Протокол 3 от заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка - 30.12.2014 г.

Заповед за възлагане на обществена поръчка - 30.12.2014 г.

Информация - 1 - 16.01.2015 г.

Информация - 2 - 16.01.2015 г.

Информация - 3 - 16.01.2015 г.

Информация - 3 - 16.01.2015 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка по първа позиция - 16.01.2015

Договор за възлагане на обществена поръчка по втора позиция - 16.01.2015

Информация 1 - 30. 01. 2015 г
Информация 2 - 30. 01. 2015 г
Информация 3 - 30. 01. 2015 г
Информация 4 - 30. 01. 2015 г

Информация 5 - 18. 02. 2015 г
Информация 6 - 18. 02. 2015 г

Информация 7 - 16. 03. 2015 г
Информация 8 - 16. 03. 2015 г

Информация 9 - 20. 04. 2015 г
Информация 10 - 20. 04. 2015 г

Информация 11 - 12. 05. 2015 г
Информация 12 - 12. 05. 2015 г

Информация 13 - 12. 06. 2015 г
Информация 14 - 12. 06. 2015 г

Информация 15 - 12. 10. 2015 г
Информация 16 - 12. 10. 2015 г

Информация 17 - 05. 11. 2015 г
Информация 18 - 05. 11. 2015 г

Информация 19 - 15. 12. 2015 г
Информация 20 - 15. 12. 2015 г

Информация 21 - 06. 01. 2016 г
Информация 22 - 06. 01. 2016 г

Информация 23 - 25. 02. 2016 г
Информация 24 - 25. 02. 2016 г

Информация 25 - 10. 03. 2016 г
Информация 26 - 10. 03. 2016 г

Информация 27 - 31. 03. 2016 г
Информация 28 - 31. 03. 2016 г

Информация 29 - 27. 04. 2016 г
Информация 30 - 27. 04. 2016 г

Информация 31 - 30. 05. 2016 г
Информация 32 - 30. 05. 2016 г

Информация 33 - 30. 09. 2016 г
Информация 34 - 30. 09. 2016 г

Информация 35 - 07. 11. 2016 г
Информация 36 - 07. 11. 2016 г

Информация 37 - 05. 12. 2016 г
Информация 38 - 05. 12. 2016 г

Информация 39 - 28. 12. 2016 г
Информация 40 - 28. 12. 2016 г

 


 

Процедура:


ОП-2-2014/06.11.2014 г. - Публична покана ID 9035668 и предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане в СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия, финансирано чрез Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" с три обособени позиции:
- Първа обособена позиция: "Доставка и монтаж на спортно и специализирано оборудване"
- Втора обособена позиция: "Доставка на учебни материали, пособия и техника"
- Трета обособена позиция: "Доставка и монтаж на оборудване за кабинет по химия"
/Качено на: 06. 11. 2014 г/

Публична покана - 06. 11. 2014 г
Техническа спецификация - 06. 11. 2014 г
Критерий и методи за оценка на офертите - 06. 11. 2014 г
Приложение към публична покана - 06. 11. 2014 г
Проект на договор - 1 позиция - 06. 11. 2014 г
Проект на договор - 2 позиция - 06. 11. 2014 г
Проект на договор - 3 позиция - 06. 11. 2014 г

Протокол от решение на комисията за оценка на офертите - 20.11.2014 г.

Договор за възлагане на поръчка по трета обособена позиция - 03.12.2014 г.

Договор за възлагане на поръчка по първа обособена позиция - 07.01.2015 г.

Договор за възлагане на поръчка по втора обособена позиция - 07.01.2015 г.

Информация - 1 - 15.01.2015 г.

Информация - 2 - 15.01.2015 г.

Информация - 3 - 16.01.2015 г.

Информация - 4 - 16.01.2015 г.

Информация - 5 - 16.01.2015 г.

Информация - 6 - 16.01.2015 г.


 

Процедура:


Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия с две обособени позиции:
- Първа обособена позиция - Доставка на лаптопи, ултрабук и камера за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия
- Втора обособена позиция – Изграждане на два кабинета с информационни и комуникационни технологии в СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия
/Качено на: 28. 01. 2013 г/

Dokumentacia kym publ. pokana.doc
Публична покана.pdf


 

Процедура:


Доставка на компютърно оборудване за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия с три обособени позиции:
- Първа обособена позиция - Доставка на интерактивни дъски и безжични таблети за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия
- Втора обособена позиция - Доставка на лаптопи, ултрабук и камера за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия
- Трета обособена позиция – Изграждане на два кабинета с информационни и комуникационни технологии в СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия
/Качено на: 18. 01. 2013 г/

Dokumentacia kym publ. pokana.doc
Pokana.pdf


 

Процедура:


ОП-02-2012/20.11.2012 г. Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия
/Качено на: 20. 11. 2012 г/

Obrazci na dokumenti za popalvane.doc
Dokumentacia-xranene.pdf


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на СОУ "Димитър Благоев" – гр. Провадия"
/Качено на: 21. 12. 2012 г/

    СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Провадия уведомява всички заинтересовани участници, че на основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Провадия ще бъдат отворени и оповестени на 27.12.2012 година (четвъртък) от 09.30 часа в заседателната зала на СОУ "Димитър Благоев", находяща се в гр. Провадия на ул. Дунав №72.     Информираме Ви, че при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Договор №3 - 20.10.2014 г.
Договор №4 - 20.10.2014 г.
Информация 1 - 20.10.2014 г.
Информация 2 - 20.10.2014 г.

Информация 1 - 10.11.2014 г.
Информация 2 - 10.11.2014 г.

Информация 1 - 08.12.2014 г.
Информация 2 - 08.12.2014 г.

Информация 1 - 07.01.2015 г.
Информация 2 - 07.01.2015 г.

Информация 1 - 30.01.2015 г.
Информация 2 - 30.01.2015 г.

Информация 3 - 30.01.2015 г.
Информация 4 - 30.01.2015 г.